Projekt jest skonstruowany kompleksowo. Obok działań inwestycyjnych, związanych ściśle z rozbudową i przebudową pawilonów, zakłada się także wspierające działania nieinwestycyjne, nakierowane na edukację społeczności lokalnej, działania integracyjne oraz szkolenia i warsztaty personelu SP ZZOZ „Sanatorium”.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE:

W ramach działań inwestycyjnych przewidziano następujące etapy:

 • Prace budowlane związane z przebudową pawilonu nr 10

Zadanie obejmuje prace budowlane w istniejącym pawilonie nr 10 związane z jego przebudową. Ponad 70-letni obiekt wymaga kompleksowej przebudowy, celem stworzenia odpowiednich warunków dla funkcjonowania Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Przebudowywany pawilon 10 będzie przystosowany dla potrzeb pacjentów z zespołami otępiennymi, chorobą Alzheimera – osób starszych, niesamodzielnych.

 • Prace budowlane związane z rozbudową pawilonu nr 10

W ramach projektu przewiduje się rozbudowę istniejącego pawilonu nr 10 o nowe skrzydło, 2-kondygnacyjne (na parterze zlokalizowane będą pokoje pacjentów oraz gabinety, a poddasze zostanie częściowo zagospodarowane na potrzeby szatni, pokoju socjalnego, wentylatorni oraz serwerowni). Nowe skrzydło wraz z istniejącą częścią stworzą część ZOL przewidzianą dla pacjentów z chorobą Alzheimera i zespołami otępiennymi.

W przebudowanym i rozbudowanym pawilonie nr 10 znajdzie się m.in. 36 pokoi 1- i 2-osobowych, każdy z łazienką, dla maksymalnie 70 pacjentów, gabinety lekarskie i rehabilitacyjne, pomieszczenia techniczne, węzły sanitarne i in. Budynek został zaprojektowany w sposób ułatwiający dostęp do pomieszczeń (na piętrze zlokalizowane będą wyłącznie szatnie dla pracowników, pokój socjalny oraz pomieszczenia techniczne, co eliminuje konieczność przemieszczania pacjentów na różnych poziomach budynku) i dostosowany do potrzeb grupy docelowej.

 • Przebudowa i wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w przebudowywanej i rozbudowywanej części pawilonu nr 10

W ramach projektu przewiduje się przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych instalacji sanitarnych w pawilonie nr 10 (część istniejąca oraz nowe skrzydło), w tym: instalacje centralnego ogrzewania, c.t.w, wodno-kanalizacyjna, gazowa, wentylacja mechaniczna oraz zasilanie budynku w ciepło.

 • Przebudowa i wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych w przebudowywanej i rozbudowywanej części pawilonu nr 10

Projekt przewiduje przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznych w pawilonie nr 10, w tym wykonanie: instalacji elektrycznych, teletechnicznych (sieć LAN), instalacji przyzywowej, instalacji RTV, instalacji sygnalizacji pożaru, oddymiania klatki schodowej, oświetlenia ewakuacyjnego, telewizji dozorowej, instalacji odgromowej, zasilania kablowego nn (przebudowa linii napowietrznej nn).

 • Zagospodarowanie terenu wokół pawilonu nr 10

W ramach zadania „Zagospodarowanie terenu” przewiduje się wykonanie placu postojowego, chodników oraz zieleni wokół pawilonu nr 10.

 • Przełożenie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w związku z rozbudową pawilonu nr 10

W związku z rozbudową pawilonu nr 10 niezbędne będzie przełożenie istniejących sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej kolidujących z ww. obiektem. Przewidziane są również prace związane z budową kanalizacji deszczowej służącej pawilonowi nr 10.

 • Zakup sprzętu i wyposażenia dla ZOL

W celu zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług oraz bezpieczeństwa pacjentów w ramach ZOL przewiduje się zakupienie sprzętu i wyposażenia dla potrzeb przygotowania rozbudowanego pawilonu nr 10 do przyjęcia i obsługi pacjentów z chorobą Alzheimera oraz zespołami otępiennymi. Przewiduje się zakup: sprzętu i wyposażenia medycznego, sprzętu i wyposażenia rehabilitacyjnego, w tym nowoczesnego urządzenia do suchych kąpieli CO₂, zestawu do terapii EEG Biofeedback oraz wyposażenia Sali „Doświadczenia Świata”.

 1. DZIAŁANIA NIEINWESTYCYJNE
 • Działania informacyjno-promocyjne:
 1. Organizacja Forum na rozpoczęcie i zakończenie projektu, przy współudziale Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, Stowarzyszenia Euroregion Karpacki oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Organizacja seminariów naukowych z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera z udziałem specjalistów krajowych.
 3. Organizacja 3-dniowego seminarium naukowego z udziałem międzynarodowych ekspertów (w tym z Norwegii) zajmujących się problematyką demencji.
 4. Organizacja pikników rodzinnych dla pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, ich rodzin, personelu, uczestników warsztatów terapeutycznych.
 5. Opracowanie i wydanie publikacji naukowych z seminariów.
 • Działania ruchowe, terapeutyczne oraz edukacyjne:

W ramach projektu przewiduje się realizację zadań na rzecz pośrednich grup docelowych, w tym osób starszych, niesamodzielnych, zarówno pacjentów ZOL w Górnie, jak i innych osób z terenu województwa podkarpackiego, a także osób opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi i osób młodych.

 1. Organizacja warsztatów terapeutyczno-artystycznych dla pacjentów oraz ich rodzin, a także dla pacjentów oraz młodzieży – warsztaty będą miały na celu odpowiednio wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez udział we wspólnych zajęciach oraz przybliżenie młodzieży problematyki opieki nad osobami starszymi i zachęcanie ich do wolontariatu. Przewiduje się organizację łącznie 6 warsztatów (po 3 z każdego rodzaju), a w przypadku dużego zainteresowania tego rodzaju spotkaniami, planowane jest organizowanie podobnych warsztatów również po zakończeniu realizacji projektu.
 2. Zajęcia ruchowe aktywizujące osoby starsze (łącznie 140 osób, 20 godzin zajęć na grupę) oraz zajęcia ruchowe (basen) usprawniające osoby niesamodzielne (łącznie 50 osób, 20 godzin zajęć na grupę). Zajęcia prowadzone będą w małych grupach (odpowiednio po 7 i 5 osób) celem osiągnięcia najlepszych efektów. Prowadzone będą przez wykwalifikowanych rehabilitantów, fizjoterapeutów oraz instruktorów. Zajęcia prowadzone będą na rzecz pacjentów ZOL oraz innych osób kwalifikujących się do ww. grup (tj. osoby starsze, powyżej 60 roku życia i osoby niesamodzielne zgłaszane przez opiekunów).
 3. Edukacja społeczna – działania będą skierowane do (1) młodzieży (wykłady w szkołach i na uczelniach, dedykowana broszura informacyjna nt. problemów wieku podeszłego), (2) osób opiekujących się osobami starszymi i niesamodzielnymi (szkolenia, poradnik dla opiekunów, „Niedziele z Alzheimerem”, teleopieka). Prowadzona edukacja ma na celu zwiększenie świadomości określonych grup społecznych (ludzie młodzi – uczniowie szkół średnich, studenci; osoby starsze, osoby w każdym wieku, które zetknęły się z problemem opieki nad osobami starszymi lub niesamodzielnymi, a także zetkną się z nim bezpośrednio w przyszłości).

  Wszystkie poradniki oraz broszury są udostępniane nieodpłatnie on-line.

 • Działania szkoleniowe dla personelu medycznego ZOZ

Zaplanowane szkolenia dla kadry medycznej pozwolą na podniesienie posiadanych kwalifikacji i wykorzystanie uzyskanej wiedzy i praktyki w codziennej pracy na rzecz osób starszych i niesamodzielnych. Dobór tematyki szkoleń został dokonany na podstawie konsultacji z kadrą medyczną SP ZZOZ w Górnie i obejmie pracowników ZOL, jak również pracowników innych Oddziałów, którzy w codziennej pracy również mają do czynienia z osobami starszymi i/lub niesamodzielnymi.

Przewidywana jest realizacja szkoleń dla pielęgniarek, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, lekarzy i in. Projekt zakłada również przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi zakupionego sprzętu specjalistycznego, który nie był do tej pory wykorzystywany w działalności ZOL w Górnie (urządzenia do terapii światłem) lub stanowi innowację na skalę regionalną (urządzenie do suchych kąpieli w CO₂).

 • Wymianą polsko-norweskich doświadczeń w zakresie opieki i leczenia długoterminowego osób starszych i niesamodzielnych

W ramach projektu zaplanowano wizyty studyjne pracowników ZOL w Norwegii w ośrodkach opieki długoterminowej, jak i rewizyty przedstawicieli norweskich placówek ochrony zdrowia w Polsce celem zaprezentowania efektów realizacji projektu. Planowana wymiana doświadczeń pozwoli placówce w Górnie na zyskanie wiedzy i wykorzystanie dobrych praktyk płynących z Norwegii w zakresie opieki i leczenia osób starszych i niesamodzielnych.