Projekt „Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych”, finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz Środków Powiatu Rzeszowskiego.

Zakres tematyczny projektu wpisuje się w obszar „Lepsze dostosowanie opieki zdrowotnej w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych”

CEL PROJEKTU:

Realizacja projektu  pn. „Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą” stanowi wyjście naprzeciw problemom osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym na chorobę Alzheimera, ale również ich opiekunów, m.in. poprzez działania edukacyjne z zakresu rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych i starszych.

Projekt zakłada w ramach działań inwestycyjnych wydzielenie w ramach istniejącego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Górnie 70 miejsc dla osób chorych na zespoły otępienne (obecnie przebywających w kilku budynkach) oraz przygotowanie w tym celu odpowiedniej infrastruktury stwarzającej najbardziej dogodne warunki do opieki i leczenia osób starszych i niesamodzielnych.

Z kolei szereg działań nieinwestycyjnych nakierowanych jest m.in. na prowadzenie edukacji w zakresie opieki nad osobami z zespołami otępiennym, kampanii świadomościowej wśród młodzieży i studentów na temat problemów wieku podeszłego, zwiększanie kwalifikacji kadry SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie do opieki i leczenia takich osób w celu sprostania potrzebom szybko rosnącej populacji osób przewlekle chorych, niesamodzielnych i starszych.

Realizacja projektu pozwoli na stworzenie miejsca, w którym opieką i leczeniem objęte będą osoby starsze z rozpoznanymi zespołami otępiennymi, w tym z chorobą Alzheimera. SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie jest jednostką, która od 2001 roku specjalizuje się zarówno w leczeniu, jak i sprawowaniu opieki nad pacjentami dementywnymi.

 

OKRES REALZIACJI: 15.10.2014 r. – 30.04.2017 r.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU: 12.240.572 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG/NMF:  9.792.458 PLN

WSPÓŁFINANSOWANIE – STAROSTWO POWIATOWE  W RZESZOWIE: 2.448.114 PLN