Wnioskodawcą projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa pawilonu Nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie wraz z infrastrukturą”  jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie. Organem założycielskim „Sanatorium” jest Powiat Rzeszowski, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.