Planowane przedsięwzięcie dotyczy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), będącego jednym z  największych oddziałów SP ZZOZ „Sanatorium”. Opieka medyczna i pozamedyczna udzielana jest chorym z upośledzeniem zdolności do samodzielnego poruszania się, gdy nie kwalifikują się do hospitalizacji, a wymagają kontynuacji leczenia farmakologicznego oraz dietetycznego i posiadają przeciwwskazania do samotnego pozostawania w domu. Wsparciem objęta jest grupa chorych,  u której upośledzenie zdolności do samodzielnej zmiany pozycji lub ułożenia łączy się z podeszłym wiekiem, obniżeniem aktywności, pogorszeniem świadomości lub porażeniem czy niedowładem.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Psychiatrii Wieku Starczego – NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus, w Erdal w Norwegii. W ramach współpracy przewiduje się wizyty studyjne oraz przeszkolenie kadry SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie ze stosowania metody MARTE MEO.